FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ügyfeleink magasfokú kiszolgálása és az esetleges viták megelõzése érdekében a Duotone Repro Kft. a kapott megrendeléseket az alábbiakban részletezett
vállalási feltételek elfogadása mellett tudja teljesíteni.

1. A Duotone Repro Kft. garantálja, hogy a megrendelt munkák elõkészítése, kezelése és elkészítése során a felek gazdasági érdekeinek szem elõtt tartásával a tõle elvárható legnagyobb
gondossággal jár el, a legjobb minõségre törekszik. Ennek ellenére felelõsséget csupán a megrendelt munka ellenértékéig vállal. Különösen nem áll módunkban a megrendelõink
gondatlanságából (ellenõrzés elmulasztása, próbanyomat meg nem tekintése, különbözõ szoftverek ismert kompatibilitási hibáiból eredõ problémák figyelmen kívül hagyása, stb.) eredõ károk megtérítése. Ugyancsak nem áll módunkban a megrendelõlap illetve a megrendelés egyáltalán nem, vagy nem megfelelõ kitöltésébõl eredõ károk megtérítése sem. Amennyiben
nem egyértelmû a megrendelõlap vagy a megrendelés, a Duotone Repro Kft. addig nem köteles elkészíteni a megrendelt anyagot, amíg a megrendelõvel eredményesen nem egyeztet. Ha erre nincs lehetõség, a megrendelt anyagot 2400 dpi/150 lpi felbontással ofszet állásban készíti el. A hibásan érkezett anyagokból eredõ károkért ugyancsak a megrendelõt terheli a felelõsség!

2. A Duotone Repro Kft. vállalási díjaira az éppen aktuális árlistán szereplõ összegek az irányadóak. Ezektõl való eltérés csak külön megegyezés alapján - különösen a megrendelt
munka kiemelkedõ terjedelmére való tekintettel - lehetséges. A feltüntetett árak mindig ÁFA nélkül értendõek.

3. A leadott megrendelések teljesítésének határideje jellemzôen 24 óra. Ettõl való eltérésre csak elõzetes bejelentkezés és a levilágító operátorokkal való egyeztetés alapján lehetséges.
Azonban az ilyen módon egyeztetett idõpont is csupán irányadóként kezelendõ, az esetleges csúszásért anyagi felelõsséget vállalni nem tudunk.

4. A kész anyagok átadása-átvétele ellenkezõ igény híján a Duotone Repro Kft. stúdiójában történik. A megrendelt, de át nem vett anyagokat is kiszámlázzuk, megrendelõjüket teljes
megtérítési kötelezettség terheli. A stúdió az elkészült anyagokat az átadásig köteles megfelelõ minõségben megõrizni. Az átadás pillanatában ez a kötelezettség áthárul a
megrendelõre. Elõzetes bejelentés alapján lehetõség van arra, hogy a kész anyagokat saját vagy a megrendelô futárjával a megrendelõ által megadott címre eljuttassuk. Saját futárral
történô kiszállítás esetében az anyagok felelõs õrzésének terhe addig a Duotone Repro Kft.-t terheli, amíg azt a megrendelõnek, illetve az általa megnevezett jogosultnak át nem adja.
Megrendelô által küldött futár igénybevétele esetén az õrzési kötelezettség alól a Duotone Repro Kft. az anyag futárszolgálatnak való átadásával mentesül. Amennyiben a megrendelõ
a kész anyag kiszállítását igényli, az õ kötelessége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthetõ legyen (valaki ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelõ
hely biztosítása, ahol elhelyezhetõ, stb.) A megrendelõnek felróható okból sikertelen kiszállítások ugyancsak kiszámlázásra kerülnek.

5. Átvétel után a megrendelõ kötelezettsége az átvett termékek ellenõrzése! Az ellenôrzés elmulasztásából fakadó károkért a Duotone Repro Kft. felelõsséget nem vállal. Amennyiben
hibás az átvett anyag, és a hiba a stúdiónak felróható, a Duotone Repro Kft. vállalja a hibák soron kívüli kijavítását és az anyag ismételt elkészítését. Az ilyen jellegû problémákból eredõ
reklamációt azonban csak az átvételt követõ egy héten belül áll módunkban elfogadni.

6. Az áruk mindaddig a Duotone Repro Kft. tulajdonában maradnak, amíg azok ellenértéke elszámolásra nem kerül. A számla kiegyenlítése az áru átvételekor készpénzben történik.
Szerzôdéses partnereinknek lehetôsége van heti vagy havi gyûjtõ elszámolás keretében, átutalásos számlával történõ fizetésre is. Ilyen esetben az átutalásra rendelkezésre álló idõtartam
8 nap. A késedelmes fizetés ismételten készpénzes fizetési kategóriába helyezi a megrendelôt, és csak egy hónap elteltével kaphat újra átutalásos számlát.

E-mail: info@duotonerepro.hu